กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา Korea National University of Education Student Exchange Program (KNUE-MUKA Student Exchange Program 2023)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 29 มกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Data Science with Google Colab” โดย Dr. Jungjoo Sohn, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Earth Science Education จาก Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อาทิ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกัน และการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา จังหวัดกาญจนบุรี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี