ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565”

วันที่ 16 มกราคม 2566 เนื่องในวันครูประจำปี 2566 อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565” ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษา เนื่องใน งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565” โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการมอบรางวัล โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นในหัวข้อ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันเป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี