โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี