มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับทุนจาก Rockefeller Foundation

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และอาจารย์ ดร.สุภัทร์ชัย รุจาคม อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับทุนจาก Rockefeller Foundation ภายใต้โครงการ Empowering Climate Resilient Communities and Livelihoods โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ Mr. Eric Arndt, Director Asia Regional Office, The Rockefeller Foundation ร่วมแสดงความยินดี