การประชุมการเตรียมการจัดการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมิน เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ (Internal control หรือ Geographical Indications: GI ) สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ

วันที่ 19 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ “จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal control หรือ Geographical Indications: GI) สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กาบคำ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทองผาภูมิ,คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนทองผาภูมิ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการเกษตรกรผู้ผลิต เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมิน เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ (Internal control หรือ Geographical Indications: GI ) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้า และนำเสนอระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ และสรุปผลการรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าทุเรียนทองผาภูมิ ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี และผ่านระบบออนไลน์