ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการแข่งขัน Moral Hackathon 2023:การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Moral Hackathon 2023:การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 รุ่นที่ 2 ในหัวข้อบอร์ดคุณธรรม “แหล่งเรียนรู้การคอร์รัปชันเพื่อโลกที่ปราศจากการทุจริต ภายใต้รูปแบบการเล่น คิดได้และเกิดการเรียนรู้นำไปปรับใช้ หรือปรับพฤติกรรม” และได้รับรางวัลชมเชย 1 ใน 3 ทีม ชื่อทีม Rookie “Justice Again” โดยนายตฤณภัทร ตรุเจตนารมณ์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และมีอาจารย์ ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาได้นำประสบการณ์มาเรียนรู้และสร้างแรงผลักดันให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Moral Hackathon 2023 มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์จากหลากหลายสาขา จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมบลู ฮิปโป(แบริ่ง)