พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อประสานงานความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีศาสตร์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านธรณีศาสตร์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านธรณีศาสตร์
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ สสวท. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม นำโดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท., ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, และคณะผู้บริหารของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม, และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรธรณีศาสตร์ ณ ห้องประชุม Co-Working space อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี