มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Annette Ladstätter-Weißenmayer จาก University of Bremen ประเทศเยอรมนี

วันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และอาจารย์จากสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Annette Ladstätter-Weißenmayer จาก University of Bremen ประเทศเยอรมนี ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาและวิจัยร่วมกัน ณ ห้อง Co-working Space พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณี และพื้นที่อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์