กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา Korea National University of Education Student Exchange Program (MUKA-KNUE Short-term Cultural Exchange Program 2024)

วันที่ 22 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2567 และในโอกาสนี้ อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันในอนาคต
โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยน MUKA-KNUE Short-term Cultural Exchange Program 2024 ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี และการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี