พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในความร่วมมือ 10 สถาบัน (ครั้งที่ 6 ด้านธุรกิจ สารสนเทศ และการจัดการ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Business, Informatics, and Management & The 6 th National Conference on Business, Informatics, and Management) ภายใต้หัวข้อ “Beyond Optimizing – Scaling – Pioneering – Sustaining” ภายใต้ความร่วมมือ 10 สถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศร่วมจัดส่งผลงานทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพ และร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 10 สถาบันการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยจัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร