อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “อบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “อบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายธนธร ปัญญาชัยรักษา กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี “การให้ความรู้ด้านกฎจราจร” และในโอกาสนี้บริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด (ท่าเรือ) ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมให้ความรู้ในภาคปฏิบัติหัวข้อ “การให้ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยบนถนน” ทั้งนี้ กิจกรรมการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ให้ความสำคัญของการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยบนถนนสัญจรหลัก และพื้นที่ถนนภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี และความรู้พื้นฐานของด้านกฎจราจร