โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม

ชื่องานวิจัย/สำรวจ/ผลการศึกษา : โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม

ที่มาและความสำคัญ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง) การตรวจธาตุอาหารในดินเบื้องต้น และการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนให้กับประชาชนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ Research For Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม ในกิจกรรม “ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพของดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง “ โดย ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และกิจกรรม “ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน “ โดย ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศกรรมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยเนื้อหาการอบรมจะมุ่งเน้นเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้กลับไปปฎิบัติได้ทุกขั้นตอน รวมทั้ง การให้ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น ซึ่งประชาชนนำดินมาตรวจวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่างอื่น ตามความจำเป็นเพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น กิจกรรมดังกล่าว มีคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้บริการวิชาการ ถ่ายทอด องค์ความรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนพร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการแก่ชุมชน อันนำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : นำผลงานวิจัย และการประยุกต์ความรู้มาถ่ายทอดให้ชุม

ปี : 2561-2563

ระดับความร่วมมือ : วิทยาเขต, มหาวิทยาลัย, ชุมชน, จังหวัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : จังหวัดกาญจนบุรี

รูปแบบการดำเนินการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา ในสถานที่กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน, จังหวัด

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ : มีการทำ Biogas และ อบรม แก้ปัญหา ทางเกษตร การแปรรูป

Weblink : Click here