สนับสนุนการจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคสำหรับโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนราม และวัดไตรรัตนาราม

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคสำหรับโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนราม และวัดไตรรัตนาราม
ที่มาและความสำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้มีแนวนโยบายที่จะบริการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น จำนวน 6,000 ลิตร เป็นประจำทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง การให้บริการน้ำประปา ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ วัดไตรรัตนาราม ในการลดต้นทุนค่าน้ำลงครึ่งหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการใช้น้ำอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะให้บริการน้ำประปาแก่วัดไตรรัตนาราม
ปีที่จัดกิจกรรม 2561,2562,2563,ทุกปี
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เฉพาะแหล่งเรียนรู้) สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม(รายละเอียดเพิ่มเติม) ตลอดระยะเวลา
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนราม และวัดไตรรัตนาราม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 2. ลดต้นทุนค่าน้ำลงครึ่งหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวัดไตรรัตนารามและโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนรามในการเข้าถึงการใช้น้ำอย่างยั่งยืน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1.บริการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น จำนวน 6,000 ลิตร เป็นประจำทุกเดือน 2.ลดต้นทุนในการใช้บริการน้ำประปา
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เพื่อให้โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนราม และวัดไตรรัตนารามสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อได้