กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ของวิทยาเขตกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Co-working space อาคารเรียนรวม พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรีที่ได้รับการรับรอง ISO14001:2015