ส่วนงาน: สาขาวิชาบัญชี
โทร: 034-585058
E-Mail: chaison.run@mahidol.ac.th

Chaison Rungkaputi
อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ


ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus