ส่วนงาน: สาขาวิชาธรณีศาสตร์
โทร: 034-585058
E-Mail: patchawee.nua@mahidol.ac.th

PATCHAWEE NUALKHAO
ดร.พัชชาวี นวลขาว


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • วท.บ. (ธรณีศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย 2550
  • วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย 2558
  • Ph.D. (Resource Sciences) Akita University, ญี่ปุ่น 2561

ความเชี่ยวชาญ

1. Mineralization (Magmatism and Tectonics)
2. Paleoseismology (Remote Sensing and Trenching)
3. Petrography and Geochemistry of Granitoids

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

Pyrope-almandine garnet, a path finder minerals of the Siamese Ruby deposites in Chantaburi and Trat provinces, eastern Thailand. , เมียนม่า
MAESA 2019: Earth Science and Sustainable Development / 2563
Petrochemistry of Granitoids Along the Loei Fold Belt, Northeastern Thailand, ญี่ปุ่น
69th Annual meeting of the Society Resource Geology / 2562

Most Recent Articles from Scopus