ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทร: 034-585058
E-Mail: pichaporn.yam@mahidol.ac.th

Pichaporn Yamapaywan
อาจารย์พิชชาภรณ์ ยามะเพวัน


ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

BRAND EQUITY MARKETING MIX AFFECTING DECISION TO PURCHASE THE READY TO EAT FROZEN FOOD BRAND CP, ไทย
Proceeding of the 5+ BAs National Conference “Business Across Crisis” 2020 July 9, Srinakharinwirot University, Thailand / 2563

Most Recent Articles from Scopus