ส่วนงาน: สาขาวิชาธรณีศาสตร์
โทร: 034-585058
E-Mail: prinya.put@mahidol.ac.th

Prinya Putthapiban
ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • ปร.ด. (ธรณีศาสตร์) La Trobe University, ออสเตรเลีย 2528

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

Granites magmatism and related mineralization in Thailand bearing on Thai-Myanmar border region, เมียนม่า
MAESA 2019: Earth Science and Sustainable Development / 2563
Petrographic and Chemical Characteristics of the Upper Paleozoic and Lower Mesozoic Cherts of Western Thailand, จีน
2018 Convention & 15th International Conference on Gondwana to Asia / 2561
The Late Paleozoic to Triassic Volcanoclastic Rocks in Western Shan-Thai/Sibumasu Terrane Thailand, จีน
2018 Convention & 15th International Conference on Gondwana to Asia / 2561

Most Recent Articles from Scopus