มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนายผดุง สุขเกษม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสนำคณะเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขตกาญจนบุรี และเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว Green office รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรสังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี