.

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษา

รอบที่ 2 (Quota) ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567

  1.  รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  2. คลิก เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.) ระบบยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
   หรือสแกน QR-Code ด้านล่างเข้าสู่ระบบยันยันสิทธิ์
  3. สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (Quota) เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร. 08-6377-9947