การประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน “The 7th Kyoto University – Mahidol University On-site Laboratory Workshop”

นที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ, อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และอาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ร่วมนำเสนอและเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยมหิดล “The 7th Kyoto University – Mahidol University On-site Laboratory Workshop” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kyoto University ในรูปแบบ Hybrid (Online และ face-to-face) โดยในการประชุมดังกล่าวครอบคลุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบ Double degree และ Joint degree และนำเสนอโอกาสการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนองานวิจัยในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมและระบบนิเวศ และสาธารณสุข รวมทั้งการขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบัน ณ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล