การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “ทุเรียนทองผาภูมิ” ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “ทุเรียนทองผาภูมิ” ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทองผาภูมิ” (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี) และในโอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมรายงานผลการดำเนินงานผลโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาด้วย ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี