มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The7th UNESCO-UNITWIN International Conference on Quality Teacher Education 2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ Prof. Dr. Jongwoo Kim อธิการบดีจาก Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งนักวิชาการและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศสมาชิกเครือข่าย UNESCO UNITWIN ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานในครั้งนี้
และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เอราวัณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในที่ประชุม โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการและอาจารย์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์