พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมพิธีสักการะพระราชบิดาและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ณ ห้องไพลินภูธาร ชั้น3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี