มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง พร้อมจัดกิจกรรมชุดการเรียนรู้ “ผู้พิทักษ์สายน้ำ” (Water Saviors Learning Kit)ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังศาลา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี และ Mr.Hal Agar นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of York ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “Participatory Water Quality Monitoring for Sustainable Development” จาก Worldwide Universities Network โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of York ประเทศอังกฤษ และ Maastricht University ประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลองและผลกระทบของคุณภาพน้ำแม่กลองที่มีต่อชุมชน รวมทั้งสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพน้ำให้แก่ชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมชุดการเรียนรู้ “ผู้พิทักษ์สายน้ำ” (Water Saviors Learning Kit) ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดโครงการ