กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านการศึกษา ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานหลักสูตรชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) Bioinnovation พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้ “โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนว SDGs” ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของสาขาวิชา เช่น พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรแม่นยำและเกษตรสมัยใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรนำชมและให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี