กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหาร The Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะจาก The Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) นำโดย Prof. Serge Morand ศาสตราจารย์อาคันตุกะและศาสตราจารย์วุฒิคุณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตกาญจนบุรี และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย โครงการความร่วมมือ International Research Laboratory (IRL) Health, Disease Ecology, Environment and Policy (Health DEEP) มุ่งเน้นในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและความเชื่อมโยงกับสุขภาพของมนุษย์ ณ อาคารศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี