มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี, อาจารย์ ดร. อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และอาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี ห้องพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก และพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์