ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรีและ Worldwide Universities Network (WUN): นักวิจัยของ University of York ร่วมมือกับวิทยาเขตกาญจนบุรีเพื่อการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ

Dr. Kelly Redeker ผู้เชี่ยวชาญด้าน volatile metabolome functions and complex systems จาก York Environmental Sustainability Institute (YESI), University of York ได้รับเชิญจากวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยความร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ในระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2566 มีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ การหารือร่วมกันเพื่อถ่ายทอดความรู้และความร่วมมือในงานวิจัยแบบบูรณาการของคณาจารย์และนักวิจัยร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี