ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณรีกานต์ สิงขรรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 3 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในผลงาน : ”เบื่อไหม? กับเหตุการณ์ น้ำท่วม ที่เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ“ ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 (Young Thai Science Ambassador, YTSA#19) ในหัวข้อ “ฟื้น คืน ระบบนิเวศ Ecosystem Restoration” ภายใต้แนวคิดการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลก โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายได้คัดตัวแทนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 4 ราย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ในเดือนกรกฏาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/54641