ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2563 และวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2564”

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมกับผู้บริหาร สสวท. ผ่านระบบออนไลน์ (WebeX Meeting) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2563 และวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมป์จำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท. และคุณฤทัย เพลงวัฒนา ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก สสวท. เข้าร่วมประชุม