ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร
  คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี
  คณะกรรมการประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี
  คณะกรรมการสภาอาจารย์
  หัวหน้าสาขาวิชา
  หัวหน้างาน
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  แผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตกาญจนุบรี ระยะ 4 ปี
  พ.ศ.2563-2566
  พ.ศ.2559-2562
  พ.ศ.2556-2559
 5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พระราชบัญญัติ/ พระราชกฤษฎีกา/ กฎกระทรวง/ ระเบียบของทางราชการ /ข้อบังคับ/ ประกาศ/ คำสั่ง มหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับการบริหารงานวิทยาเขตกาญจนบรี
  ระเบียบ กฎ หน่วยงาน
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 8. Q&A
 9. Social Network
  Facebook
  Twitter
  Youtube
  Instagram

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  กิจกรรมนักศึกษาพบทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)
  นักศึกษาพบคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565
  Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
  Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562