นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 จัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “ปางอุ๋ง ไทรโยค” ให้กับหมู่บ้านสามัคคีธรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 นำโดยนายภูธดา สีแก้วน้ำใส, นางสาวปุณฑิตา อินทรวาส และนางสาวมนัสวี วชิรแพทย์ จัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “ปางอุ๋ง ไทรโยค” เพื่อส่งมอบให้กับหมู่บ้านสามัคคีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา KABA373 English for Tourism and Service Industry (ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉลวย มะเจียกจร เป็นผู้แทนในการรับมอบป้าย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์และในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการสื่อสาร อีกทั้งยังต่อยอดให้กับชุมชนในการนำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย