การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 (2/2566)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานและร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) นอกจากนี้ยังนำเสนอวาระสืบเนื่องในแนวทางการผลักดันกลยุทธ์ด้วย Flagship Project, การมุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1, การผลักดันงานวิจัยและบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์, การมุ่งเน้นสู่การเป็น Eco and Smart for Next Generation Campus และสมรรถนะ ในอนาคตของบุคลากร วิทยาเขตกาญจนบุรี (Future Human Resource for MUKA Staff) เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี, กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, และผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (รูปแบบ Online และ Onsite)