“ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ที่ปรากฎ ในฐานข้อมูล Scopus เดือนกรกฎาคม 2565

“ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ที่ปรากฎ ในฐานข้อมูล Scopus เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 4 ท่าน (ตามไฟล์ที่แนบ) ในหน้าเว็บไซต์วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แก่
1. Q1(TOP10)

  1. “Seed Size Variation of Trees and Lianas in a Tropical Forest of Southeast Asia: Allometry, Phylogeny, and Seed Trait – Plant Functional Trait Relationships” โดย  อ.ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์

 2. Q1 จำนวน 2 ผลงาน

  1. “Using the AHP Method to Evaluate Laundromat Store Location Selection: A Case Study in Bangkok Metropolitan Region” โดย ผศ.ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ
  2. “Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle-to-Bottle Recycling for the Beverage Industry: A Review” โดย อ.ดร.ภัทรนฤน เบญญาเธียร
3. Q3 จำนวน 1 ผลงาน
  1. “Redrawing the Canvas of Migration Decisions: A Case Study of Cambodian Workers in Thailand” โดย อ.ดร.อัคคเดช ชัยชนะวิชชกิจ