ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 18 ท่านที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 18 ท่านที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

Q1 (TOP 10) จำนวน 3 ผลงาน

1.      Magnitude and factors influencing soil loss and sedimentation in the Mun River Basin, Thailand  โดย ผศ.ดร.เอริกา พฤติกิตติ

2.      Influences of contamination of Aeromonas hydrophila, on quality, oxidative damage, and ultrastructure in cryopreserved sperm of the silver barb, Barbonymus gonionotus  โดย ผศ.ดร.สัมพันธ์  ทองหนูนุ้ย

3.      Impact of bovine lactoferrin fortification on pathogenic organisms to attenuate the risk of infection for infants  โดย อ.ดร.ภัทรนฤน เบญญาเธียร

Q1 จำนวน 7 ผลงาน

1.      Carbon footprint and cost analysis of a bicycle lane in a municipality  โดย ผศ.ดร.เอริกา พฤติกิตติ

2.      Permian and Triassic radiolarians from chert breccia in the Nong Prue area, western Thailand: its origin and depositional setting in the Paleotethys

โดย Prof. Katsuo Sashida, Ph.D. / อ.ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล

3.      Enhancement of Antioxidant Activity and Bioactive Compounds in Eggplants Using Postharvest LEDs Irradiation  โดย อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์

4.      Matching of Nitrogen Enhancement and Photosynthetic Efficiency by Arbuscular Mycorrhiza in Maize (Zea mays L.) in Relation to Organic Fertilizer Type  โดย ผศ.ดร.สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ / ผศ.ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม

5.      Incorporation of Tapioca Starch and Wheat Flour on Physicochemical Properties and Sensory Attributes of Meat-Based Snacks from Beef Scraps

โดย อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ / คุณกรรณิการ์ ภาสดา

6.      Functionality of Yeast β-Glucan Recovered from Kluyveromyces marxianus by Alkaline and Enzymatic Processes  โดย อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์

7.      Effects of different cooking methods on chemical compositions,in vitrostarch digestibility and antioxidant activity of taro(Colocasia esculenta) corms

โดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ / อ.ดร.ชุติกาญจน์ กาบคำ / คุณกรรณิการ์ ภาสดา

Q2  จำนวน 3 ผลงาน

1.      Effects of face masks and ventilation on the risk of SARS-CoV-2 respiratory transmission in public toilets: a quantitative microbial risk assessment

โดย อ.ดร.มนต์ชัย พุ่มแก้ว

2.      Evaluation of Enzymatic and Chemical Treatments to Produce Oxalate Depleted Starch from a Novel Variety of Colocasia esculenta Grown in Joida, India  โดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์

3.      Forecasting 100-year changes of streamflow in the Mun River Basin (NE Thailand) under the HAPPI experiment using the SWAT model

โดย ผศ.ดร.เอริกา พฤติกิตติ

Q3 จำนวน 6 ผลงาน

1.      Arbuscular mycorrhizal fungi modulate physiological and morphological adaptations in para rubber tree (Hevea brasiliensis) under water deficit stress  โดย ผศ.ดร.สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์

2.      The Structural Equation Modelling of Factors Affecting Savings and Investment Behaviors of Generations Z in Thailand โดย ผศ.ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา

3.      Physicochemical properties and bioactive compounds of purple rice (Oryza sativa L.) seedlings grown under light-emitting diodes

โดย อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์

4.      Earthquake Activities along the Sagaing Fault Zone, Central Myanmar: Implications for Fault Segmentation  โดย อ.ดร.ปาริสา นิ่มเนตร

5.      Site-specific Investigations of the Earthquake Activities and Hazards for Some Caves in Thailand โดย อ.ดร.ปาริสา นิ่มเนตร

6.      Analysis of Potential Site for Managed Aquifer Recharge Scheme in the Upper Greater Mae Klong Irrigation Project, Thailand

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์

Q4  จำนวน 2 ผลงาน

1.      The influence of canopy on the amount of light under the canopy shade  โดย ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร

2.      Analytical Methods and Bioassays for Cytotoxicity and Antidiabetic Properties of Aquilaria crassna Leaf Extracts in HepG2 Cells

โดย อ.ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ / อ.ดร.เนติยา การะเกตุ