ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus