กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 3 วิทยาเขต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน “กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 3 วิทยาเขต” โดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์, อาจารย์กันตพงศ์ สินอาภา และ นักศึกษาชั้นปีที่2-4 ร่วมใจกันจัดกิจกรรมในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ โดยมี 3 วิทยาเขตเข้าร่วม ดังนี้
1. กาญจนบุรี (KA)
– วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
2. นครสวรรค์ (NA)
– วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง)
– วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ)
3. อำนาจเจริญ (AM)
– วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ
ในโอกาสนี้คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับฟังการแชร์ประสบการณ์และเส้นทางอาชีพจากพี่ๆศิษย์เก่า 3 วิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาด้านการเกษตรระหว่างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล เสริมสร้างทักษะต่างๆ ของนักศึกษา เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างเครีอข่ายทางวิทยาศาสตร์การเกษตรระหว่างอาจารย์และบุคลากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ MLC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา