ต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรม Exploring Kanchanaburi: Wisdom, Life, Animals โดยโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรและนักศึกษาชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรม Exploring Kanchanaburi: Wisdom, Life, Animals โดยโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Co-working Space อาคารเรียนรวม และในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ ห้องพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตกและพิพิธภัณฑ์ธรณี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี