พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ School of Earth and Space Sciences, Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ร่วมกับ Prof. Bing Shen Associate Dean of School of Earth and Space Sciences, Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณาจารย์จาก School of Earth and Space Sciences, Peking University และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์, อาจารย์อภิวุฒิ วีรวินันทนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนาม ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในอนาคตต่อไป