กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 (MUKA Senior Project Exhibition 2023)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ภายใต้ Concept “MUKA-York Senior Project Exhibition on SDGs” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก University of York สหราชอาณาจักร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และนักศึกษาจาก University of York ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือจากสาขาตนเอง อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะผ่านการปฏิบัติจริง นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเติมเต็มทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มทักษะทางด้าน Digital Literacy ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล