พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565) ครบ 70 พรรษา โดยพิธีประกอบด้วยถวายพานพุ่มราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมใจกันสวมชุดปกติขาวและชุดสีเหลืองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนของวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา