สนับสนุนน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคและบริโภคแก่ชุมชน

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคและบริโภคแก่ชุมชน
ที่มาและความสำคัญ วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดทำกระบวนการน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดี โดยให้การสนับสนุนน้ำประปาในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน
ปีที่จัดกิจกรรม 2561,2562,2563
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เฉพาะแหล่งเรียนรู้) สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม(รายละเอียดเพิ่มเติม) ตลอดทั้งปี
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ วิทยาเขตกาญจนบุรี – หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(รายละเอียดเพิ่มเติม) อบต ลุ่มสุ่ม โดยทำ MOU ร่วมกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชากรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนประมาณ 800 ครัวเรือน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม ประชาชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
Web link https://old-ka.mahidol.ac.th/th/news.php?newsID=01137