ส่วนงาน: สาขาวิชาบัญชี
โทร: 034-585058
E-Mail: akadet.chc@mahidol.ac.th
MUREX: Akadet Chaichanavichakit

Akadet Chaichanavichakit
อาจารย์อัคคเดช ชัยชนะวิชชกิจ


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • Ph.D. (International Studies) Waseda University, Japan 4
  • Research Fellow (International Studies) Waseda University, Japan 3
  • A.L.M. (Management and Operations) Harvard University, USA 2
  • B.A. (International Affairs) Thammasat University, Thailand 1

ความเชี่ยวชาญ

1. Business Administration (Human Resource Management)
2. Business Administration (International Business Management)
3. Business Administration (Business Communication)
4. Sociology (Economic Sociology)

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

The Race to Attract Foreign Workers Among the Three Giants in ASEAN, Netherlands
The Twenty-Second International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations / 2022
Redrawing Migration Decision Canvas: A Case Study of Cambodian Workers in Thailand, Canada
The Thirteenth International Conference on Global Studies / 2020
Reconceptualize Migration Decision of Burmese Workers in Thailand: Invisible Forces Behind Perpetuating Cycle of International Movement, Japan
The Twenty-Third Asian Studies Conference Japan [ASCJ 2019] / 2019
Rethink Circular Migration of Low-Skilled Cambodian Workers in Thailand: Socioeconomic Context Analysis, Portugal
International Conference on Research in Education and Social Sciences 2019 / 2019
Decoding Labor Migration in Thailand, Italy
The Eighth Business & Management Conference / 2018
Perpetuating Migration Cycle of Low-skilled Workers from Myanmar to Thailand: Generations to Generations, Japan
The Twenty-First Asian Studies Conference Japan [ASCJ 2017] / 2017
Reflection, Discussion, and Improvement, Japan
The Fifth Waseda University Writing Forum / 2016
Economic Migration and the Quest for Integrative Community, Spain
The Sixteenth International Conference on Diversity in Organizations, Communities, and Nations / 2016
Human Movement across Borders: A Key Ingredient behind the Thai Economy and the Future, United States
The Ninth International Conference on Global Studies / 2016

Most Recent Articles from Scopus