ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทร: 034-585058
E-Mail: chaloempon.sri@mahidol.ac.th
MUREX: Chaloempon Sritong

Chaloempon Sritong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ศรีทอง


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

 • ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยพะเยา, ไทย 2560
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย 2546
 • บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย 2542

ความเชี่ยวชาญ

1. Public Management and Business Administration (Management of the Tourism and Hospitality Industry) Business Management, Marketing for tourism Industry, Tourism Development
2. Business Administration (Digital Business Management) Digital Business Management, Management Information System, Application Software

ฝึกอบรม

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นนักประเมินคุณภาพการศึกษา (Assessor Training), มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพการอุดมศึกษาภายใน, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นนักประเมินคุณภาพการศึกษา (Assessor Training) (รุ่น 2), มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. หลักสูตรการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์องค์กร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. หลักสูตรนักวิจัยสถาบัน จัดโดยสถาบันบริหาการวิจัยและพัฒนา (IRDA), มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. หลักสูตรวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา (18 ชั่วโมง), มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. หลักสูตรการอบรมการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว, สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. หลักสูตรการอบรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. หลักสูตรการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 10. หลักสูตรการอบรม จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 11. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "สำหรับคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 11, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. หลักสูตรการอบรมการสร้างแอนิเมชั่นสามมิติขั้นต้น "3D Animation Training (Basic)", มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 13. หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ "อาจารย์ยุคใหม่ บุคลิกภาพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ", มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 14. หลักสูตรการพัฒนาคณาจารย์ผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา (วิชาชีพครู), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 15. หลักสูตรการบริหารและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 16. หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 17. หลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงแรมรีเวอร์แคววิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus