ส่วนงาน: สาขาวิชาบัญชี
โทร: 034-585058
E-Mail: chutinuch.ind@mahidol.ac.th
MUREX: Chutinuch Indraprasit

Chutinuch Indraprasit
ดร.ชุตินุช อินทรประสิทธิ์


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus