ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทร: 034-585058
E-Mail: keattisak.cha@mahidol.ac.th

Keattisak Chankaew
อาจารย์เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

  • วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Thailand 2555

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

ทัศนคติของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในสำนักงาน, ไทย
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 / 2561
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อกิจกรรมสื่อสารทางการตลาดของสายการบินไทยสมายส์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ไทย
Faculty of Business Administration Chiang Mai University / 2561
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต, ไทย
นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 / 2561

Most Recent Articles from Scopus