ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทร: 034-585058
E-Mail: pawintana.cha@mahidol.ac.th
MUREX: Pawintana Charoenboon

Pawintana Charoenboon
ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ

ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา
ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย 2561
  • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย 2553
  • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ไทย 2546

ความเชี่ยวชาญ

1. SOCIAL SCIENCES (Business) Organizational Development, Marketing Management
2. Public Management and Business Administration (Management of the Tourism and Hospitality Industry) Tourism Development, Community Based Tourism Management, Sustainable Tourism Management

ฝึกอบรม

  1. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาสำหรับคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project รุ่นที่ 6, มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. การพัฒนาระบบดูแลสุขภาวะทางใจของนักศึกษา , มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. Instructional Design for Online Learning, มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer), โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Most Recent Conference

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้าโรบินสันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค, ไทย
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 / 2561

Most Recent Articles from Scopus