ส่วนงาน: สาขาวิชาธรณีศาสตร์
โทร: 034-585058
E-Mail: piyatida.san@mahidol.ac.th
CV: Piyatida Sangtong

Piyatida Sangtong
ดร.ปิยะธิดา แสงทอง


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • วท.บ.(ธรณีศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย 2552
  • วศ.ม. (ทรัพยากรธรณี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย 2554
  • วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) เทคโนโลยีสุรนารี, ไทย 2562

ความเชี่ยวชาญ

1. Mineralization (Petrgraphy & Petrology)
2. ENGINEERING & TECHNOLOGY (Energy & Fuels) Petroleum of source rocks
3. ENGINEERING & TECHNOLOGY (Mining & Mineral Processing)
4. ENGINEERING & TECHNOLOGY (Earth & Environmental Engineering)

ฝึกอบรม

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา (MU-ADP#2) ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 หัวข้อ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์, ผ่านระบบออนไลน์
  2. The creative media design for teaching and learning, ผ่านระบบออนไลน์
  3. Assessment strategies for online learning & action research, ผ่านระบบออนไลน์

Most Recent Conference

Petroleum Potential and hydrocarbon Qeneration of the on and Tertiary basin in Northern Thailand: A case Study from the Mae Teed basin, Lampang Province. , เมียนม่า
MAESA 2019: Earth Science and Sustainable Development / 2563
Carbonate Platform Development of Wang Saphung Formation in Loei Province, Northeastern, Thailand, Loei, Thailand
IGCP-700 Palaeozoic Carbonate Build-ups in SE Asia / 2021

Most Recent Articles from Scopus