ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทร: 034-585058
E-Mail: pornpawee.wor@mahidol.ac.th
MUREX: Pornpawee Worasatepongsa

Pornpawee Worasatepongsa
ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

1. การวิเคราะห์ต้นทนและวางแผนกำไร
2. วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการคุณภาพ) ระบบคุณภาพ ISO9001
3. วิศวกรรมอุตสาหการ (การเพิ่มผลผลิต) การลดต้นทุนกระบวนการผลิต ลดเวลาการผลิต

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

The Effect of Corporate governance on Financial Performance of Financial Companies in The Stock Exchange of Thailand, ญี่ปุ่น
The International Conference on "Economics Business Banking ang Finance, Social Science (EBFS)"_MRRDS-2019 / 2563
The Influence of Good Corporate Governance on the Financial Performance Case Study: Companies Listed on SET Year 2013-2015, ญี่ปุ่น
ประชุมวิชาการ The 2016 International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2016) / 2559

Most Recent Articles from Scopus